regulamin strony sprzedażowejwww.skarbbociana.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę ICHIBAN Armen Boyakhchyan z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 14 o numerze NIP: 5262364289, która prowadząc działalność dokonuje w ramach sklepu sprzedaży dań na podstawie zamieszczonego na stronie Menu, zwaną dalej Sprzedającym.

2. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży potraw kuchni świata. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu.

3. Serwis dostępny pod adresem: www.skarbbociana.pl

II. ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego gdzie kupujący ma do wyboru dwa sposoby realizacji zamówienia:
A. dostawa do klienta,
B. odbiór osobisty z Restauracji przy ul. Puławska 2 w Warszawie, Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

2. Warunkiem realizacji zakupów jest złożenie zamówienia na kwotę minimum 50 zł.

3. Kupujący w chwili złożenia zamówienia akceptuje warunki dostawy zamieszczone na stronie internetowej w dziale dostawa.

4. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu +48 732 888 887.

5. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane:
– od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00 – 21:45
– w niedzielę w godzinach 12:00 – 20:45

6. Zamówienia telefoniczne są rejestrowane elektronicznie za zgodą Klienta. Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją ze składania zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail, podany podczas procesu składania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Te same informacje są widoczne również na stronie internetowej serwisu SKARB BOCIANA. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

8. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:
– towar jest tymczasowo niedostępny
– podane przez Kupującego dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości
– Kupujący nie odebrał poprzedniego zamówienia
– pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu

9. SERWIS RESTAURACYJNY SKARB BOCIANA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany adres e-mail i/lub numer telefonu.

III. DOSTAWA I PŁATNOŚCI

1. Sprzedający, w czasie określonym Kupującemu podczas uzupełniania formularza zamówienia, dostarcza towar pod wskazany adres zgodnie z danymi wprowadzonymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

2. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty. W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

3. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych
do odbioru złożonego zamówienia uniemożliwiających dostarczenie zamówienia, czy też w przypadku nieobecności Kupującego lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia w wyznaczonych w formularzu zamówienia godzinach, kosztami dodatkowej dostawy wraz z kosztami dodatkowymi wykonania zamówienia zostanie obciążony Kupujący. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy przypisanemu najniższemu przedziałowi kwotowemu zamówienia plus wartość zamówienia.

4. Koszty dostawy zamówienia określone są w warunkach dostawy zamieszczonych na stronie internetowej www.skarbbociana.pl w dziale dostawa oraz są naliczane automatycznie podczas wypełniania formularza zamówienia przy składaniu zamówienia.

5. Kupujący ma do wyboru poniższe możliwości płatności:
– Gotówką przy odbiorze
– Kartą płatniczą przy odbiorze
– Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Kupujących składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem

6. Ceny towarów znajdujące się na witrynie WWW Sprzedającego wyrażone są
w złotych polskich i zawierają podatek VAT; Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz towaru, ale z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kupującego
w sytuacji potwierdzonego już zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych
i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. Warunki korzystania z cen rabatowych będą odpowiednio zamieszczane na stronie SKARB BOCIANA.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura.
9. Wygląd rzeczywisty oferowanych dań może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie.

IV. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi dostawy Posiłku przysługuje Usługobiorcy do czasu rozpoczęcia realizacji tej usługi, gdyż przedmiotem usługi dostawy Posiłku są potrawy, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do spożycia. Po rozpoczęciu realizacji usługi dostawy Posiłku prawo odstąpienia od umowy świadczenia tej usługi nie przysługuje.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostawy Posiłku można złożyć telefonicznie na numer +48 732 888 887 lub na adres e-mail kontakt@skarbbociana.pl

3. Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania usługi dostawy Posiłku.

4. Reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi dostawy Posiłku, a w przypadku nie wykonania tej usługi od dnia, w którym usługa miała być wykonana.

5. Reklamację można złożyć:
– pisemnie na adres firmy, przy czym dla zachowania terminu liczy się data stempla pocztowego;
– drogą elektroniczną na adres e-mail, przy czym dla zachowania terminu liczy się moment wpływu wiadomości do systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

6. Usługodawca ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, od momentu wpływu zgłoszenia reklamacyjnego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego

2. Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 21

.04.2019 r.